EXCEL基本技巧  
     
 

为Excel数据横向排序

问题能否将Excel中的数据进行横向的排序呢?

方法点击“数据”选项卡-“排序”,在弹出的排序对话框中点击“选项”按钮并选择“按行排序”;按当前需求选择“关键字”、“依据”及“次序”后点击确定按钮。

 
  问题反馈:
苏州派森企业管理咨询有限公司
电话:0512-69339055
邮箱:office@office-peixun.com
网址:http://www.office-peixun.com
 
   
   
演示: